Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Elektronická podatelna Obecního úřadu Hnačov
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » ePodatelna  

(v souladu s Vyhláškou č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách a Nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu)
 
1) Elektronická adresa elektronické podatelny (§ 3, odst. 1, pís. a) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Hnačov.
 
2) Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích(§ 3, odst. 1, pís. b) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Obecní úřad Hnačov, Hnačov 46, 340 34   Plánice

Úřední hodiny podatelny:        
Úterý 16:00 - 18:00
Středa 9:00 - 11:00 

 
3) Další možnosti doručování datových zpráv (§ 3, odst. 1, pís. c) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Žádné
 
4) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv (§ 3, odst. 1, pís. d) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Úřad potvrzuje, že zpráva, podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy.
 
Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
 
5) Technické parametry přijímaných datových zpráv (§ 3, odst. 1, pís. e) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, odt, xml, jpg, tiff, png. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 
6) Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy (§ 3, odst. 1, pís. e) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Datové zprávy jsou přijímány na médiích CD-R, CD-RW, DVD-R a DVD-RW.
 
7) Postup v případě zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy (§ 3, odst. 1, pís. f) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý počítačový program nebo chybný formát, není zpracována.
 
8) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny (§ 3, odst. 1, pís. g) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu ou@hnacov.jz.cz, případně na poštovní adresu úřadu.
 
9) Seznam oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát (§ 3, odst. 1, pís. h) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
 
10) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů (§ 3, odst. 1, pís. i) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
•Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Žádost musí být zaslána na adresu elektronické podatelny.
•Podání podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:
◦musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
◦v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání
◦nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
•Stížnosti podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: pokud má být stížnost učiněna písemně, postupuje podavatel stejně jako v případě podání (viz výše).
•Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.