Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 17.3.2015

Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hnačov, konaného v úterý 17. března 2015 od 19ti hodin na obecním úřadě v Hnačově

Přítomni: Zastupitelé: Milan Přerost, Jiří Šebesta, Milan Špitalský, Václav Trnka, Jaroslav Přerost, Jana Maxová, Jaroslav Kroupa, Tomáš Švec

                   Václav Maxa - omluven

 

Dále přítomni - dle prezenční listiny

 

Program:     1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   2. Schválení programu

                   3. Kontrola usnesení

4. Pozemky - odkoupení, prodej

                   5. Územní plán

                   6. Výpočet ČOV

                   7. Různé

                   8. Diskuse a závěr

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - starosta Milan Přerost zahájil zasedání, uvítal přítomné a určil zapisovatelkou Janu Soumarovou a ověřovateli zápisu paní Ivanu Brabcovou a pana Petra Přerosta, dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Návrh usnesení č. 15/1: Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Ivana Brabcová a pan Petr Přerost, zapisovatelkou určena Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Výsledek hlasování:     PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/1 bylo schváleno.    

2. Schválení programu - starosta přednesl program zasedání a doplnil jej o podání zprávy o hospodaření v lesích a dále se zeptal přítomných, zda ještě chtějí doplnit program. Žádný z přítomných občanů nechtěl doplnit program.

Návrh usnesení č. 15/2: Zastupitelstvo schvaluje program uvedený na pozvánce s doplněným bodem podání zprávy o hospodaření v lesích.

Výsledek hlasování:     PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/2 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení - starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a doložil jejich plnění.

4. Zpráva o hospodaření v lesích - hajný Václav Husinec seznámil přítomné s pracemi v obecních lesích za rok 2014. Informoval o zalesnění, vyžínání, stavbě a opravě oplocenek a těžbě. Dále upozornil na stávající možnost samovýroby dřeva pro místní občany.

5. Pozemky - odkoupení, prodej - starosta seznámil přítomné se záměrem o odkoupení pozemku od firmy FRIAMI s.r.o. a před hlasováním dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.    

Návrh usnesení č. 15/3: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce odkoupení pozemku par. č. 645/6 ostatní plocha o výměře 428 m2 do vlastnictví obce za cenu 80,- Kč/m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původních pozemků par. č. 645 a par. č. 650 ostatní plocha.

Výsledek hlasování:     PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/3 bylo schváleno.

Dále starosta seznámil přítomné se záměrem o prodej pozemku a před hlasováním dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 15/4: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce prodej pozemku par. č. 603/104 ostatní plocha o výměře 545 m2 vlastníkům přilehlých pozemků par. č. 603/44 a 603/88 za cenu 80,- Kč/m2 dle přiloženého geometrického plánu   (č. 387-1083-2010).

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/4 bylo schváleno.

6. Územní plán - starosta seznámil přítomné s návrhem a etapami na pořízení nového územního plánu obce Hnačov.

Návrh usnesení č. 15/5: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu obce Hnačov ve dvou etapách:

1. etapou jsou přípravné práce, tj. zhotovení doplňujících průzkumů a rozborů a zadání pro územní plán

2. etapou je zhotovení návrhu územního plánu a jeho projednání

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/5 bylo schváleno. 

7. Výpočet nákladů ČOV za rok 2014 - starosta seznámil přítomné s výpočtem částek přefakturovaných nákladů pro společnost Friami a Relax areál za rok 2014.

Návrh usnesení č. 15/6: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet nákladů na provoz čistírny odpadních vod v Hnačově za rok 2014 pro subjekty odpovědné za původ odpadních vod likvidovaných na ČOV Hnačov dle skutečné spotřeby vody a navezeného objemu odpadních vod. Výpočet je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/6 bylo schváleno.

8. Různé

Nákup kontejnerů na bioodpad přes dotaci - starosta informoval přítomné o spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Klatovy za účelem nákupu kontejnerů na bioodpad přes dotaci - 90%.

Návrh usnesení č. 15/7: Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Klatovy za účelem pořízení 5 ks plastových kontejnerů a jednoho velkoobjemového kontejneru na bioodpad, za předpokladu schválené dotace.

Výsledek hlasování:         PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/7 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření - účetní obce přednesla změny rozpočtu týkající se rozpočtového opatření č. 1/2015.

Návrh usnesení č. 15/8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 se změnou v příjmech o 50.000,- Kč a ve výdajích o 34.079,- Kč.

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/8 bylo schváleno.

Vybudování hospodářského zázemí obce - starosta seznámil přítomné o pokračování vybudování hospodářského zázemí obce Hnačov s pomocí investiční dotace z PSOV PK 2015.

Návrh usnesení č. 15/9: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování hospodářského zázemí obce dle pořízeného projektu za předpokladu schválení dotace a při limitu částky poskytnuté z vlastních zdrojů nepřekračující 250.000,- Kč. Zhotovitel bude vybrán na základě předložených nabídek posouzených zastupitelstvem obce.

Výsledek hlasování:         PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/9 bylo schváleno.

Základní tržní pravidla, sazebník na poplatek z místa a paušální poplatek za odběr el. proudu pro stánkový prodej v katastrálním území obce Hnačov - starosta seznámil přítomné se sazebníkem na poplatek z místa a paušální poplatek za odběr elektrického proudu a základními tržními pravidly pro stánkový prodej v katastrálním území obce Hnačov.

Návrh usnesení č. 15/10: Zastupitelstvo obce schvaluje základní tržní pravidla, sazebník na poplatek z místa a paušální poplatek za odběr elektrického proudu pro stánkový prodej v katastrálním území obce Hnačov tak jak byl předložen.

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/10 bylo schváleno.

Nákup setů - starosta informoval o nákupu 12 ks pivních setů (stoly + lavice) pro pořádání akcí v autokempu.

Návrh usnesení č. 15/11: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 12 ks pivních setů za cenu 2.619,- Kč/sadu. Tyto sety budou v případě zájmu pronajímány za úplatu 80,- Kč/den/sada.

Výsledek hlasování:         PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/11 bylo schváleno.

Pronájem restaurace v ATC - starosta informoval přítomné o prodloužení výběrového řízení na provozovatele restaurace v ATC do 20. dubna 2015.

Návrh usnesení č. 15/12: Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení výběrového řízení na provozovatele restaurace v ATC do 20. dubna 2015.

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/12 bylo schváleno.

Pořízení tabulí pro vyznačení turistické trasy Hnačovský okruh - zastupitel Jaroslav Kroupa seznámil přítomné s trasou a výrobou informačních tabulí.

Návrh usnesení č. 15/13: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení informačních tabulí pro vyznačení turistické trasy Hnačovský okruh v celkové hodnotě 20.000,- Kč.

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/13 bylo schváleno.

Výroba řeziva - starosta informoval přítomné o pořezu kulatiny z obecních lesů pro vybudování mola, pódia, lávky a opravy chat v ATC a pro běžné opravy obce.

Návrh usnesení č. 15/14: Zastupitelstvo obce schvaluje pořez kulatiny z obecních lesů  (cca 15 m3) pro vybudování mola, pódia, lávky a opravy chat v ATC a pro běžné opravy obce.

Výsledek hlasování:        PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/14 bylo schváleno.

Pořízení vyvětvovací pily - starosta seznámil přítomné s možností pořízení vyvětvovací pily v rámci ZSPO Plánicko, kde by se podíleli obce Zborovy, Číhaň, Bolešiny, Plánice a Hnačov.

Podíl obce Hnačov na spolufinancování nákupu vyvětvovací pily by činil 20.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 15/15: Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování v rámci ZSPO Plánicko na pořízení vyvětvovací pily ve výši 20.000,- Kč.

Výsledek hlasování:          PRO: 8     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 15/15 bylo schváleno.

9. Diskuse a závěr - starosta informoval přítomné:

o opravě vadné převodovky na traktůrku, o výměně dveří do chat Marika, o personálním zajištění sezóny v ATC a o volném pracovním místě recepční, o vyhodnocení sezóny v ATC Hnačov za rok 2014, o vyčištění rokle, vysázení dubů a o umístění svodidel SÚSPK podél okraje rokle.

Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce.

 

Přílohy: prezenční listina, pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, výpočet nákladů na provoz ČOV za rok 2014.

V Hnačově dne 23.3.2015

Zapsala: Soumarová

                                                                                                              Milan Přerost, starosta

 

Ověřovatelé:                    

              Ivana Brabcová

              Petr Přerost                Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov