Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.3.2015
Titulní stránka » OBECNÍ ÚŘAD  » Usnesení OZ   » dokument

  Kdy:    0.0.0000
  Kde:   

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 17.3.2015 v Hnačově:

 

Usnesení č. 15/1: Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Ivana Brabcová a pan Petr Přerost, zapisovatelkou určena Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Usnesení č. 15/2: Zastupitelstvo schvaluje program uvedený na pozvánce s doplněným bodem podání zprávy o hospodaření v lesích.

Usnesení č. 15/3: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce odkoupení pozemku par. č. 645/6 ostatní plocha o výměře 428 m2 do vlastnictví obce za cenu 80,- Kč/m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původních pozemků par. č. 645 a par. č. 650 ostatní plocha.

Usnesení č. 15/4: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce prodej pozemku par. č. 603/104 ostatní plocha o výměře 545 m2 vlastníkům přilehlých pozemků par. č. 603/44 a 603/88 za cenu 80,- Kč/m2 dle přiloženého geometrického plánu   (č. 387-1083-2010).

Usnesení č. 15/5: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu obce Hnačov ve dvou etapách:

1. etapou jsou přípravné práce, tj. zhotovení doplňujících průzkumů a rozborů a zadání pro územní plán

2. etapou je zhotovení návrhu územního plánu a jeho projednání

Usnesení č. 15/6: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet nákladů na provoz čistírny odpadních vod v Hnačově za rok 2014 pro subjekty odpovědné za původ odpadních vod likvidovaných na ČOV Hnačov dle skutečné spotřeby vody a navezeného objemu odpadních vod.

Usnesení č. 15/7: Zastupitelstvo obce schvaluje spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Klatovy za účelem pořízení 5 ks plastových kontejnerů a jednoho velkoobjemového kontejneru na bioodpad, za předpokladu schválené dotace.

Usnesení č. 15/8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 se změnou v příjmech o 50.000,- Kč a ve výdajích o 34.079,- Kč.

Usnesení č. 15/9: Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování hospodářského zázemí obce dle pořízeného projektu za předpokladu schválení dotace a při limitu částky poskytnuté z vlastních zdrojů nepřekračující 250.000,- Kč. Zhotovitel bude vybrán na základě předložených nabídek posouzených zastupitelstvem obce.

Usnesení č. 15/10: Zastupitelstvo obce schvaluje základní tržní pravidla, sazebník na poplatek z místa a paušální poplatek za odběr elektrického proudu pro stánkový prodej v katastrálním území obce Hnačov tak jak byl předložen.

Usnesení č. 15/11: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 12 ks pivních setů za cenu 2.619,- Kč/sadu. Tyto sety budou v případě zájmu pronajímány za úplatu 80,- Kč/den/sada.

Usnesení č. 15/12: Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení výběrového řízení na provozovatele restaurace v ATC do 20. dubna 2015.

Usnesení č. 15/13: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení informačních tabulí pro vyznačení turistické trasy Hnačovský okruh v celkové hodnotě 20.000,- Kč.

Usnesení č. 15/14: Zastupitelstvo obce schvaluje pořez kulatiny z obecních lesů  (cca 15 m3) pro vybudování mola, pódia, lávky a opravy chat v ATC a pro běžné opravy obce.

Usnesení č. 15/15: Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování v rámci ZSPO Plánicko na pořízení vyvětvovací pily ve výši 20.000,- Kč.

 

V Hnačově dne 23.3.2015

 

 

Milan Přerost                                    Jiří Šebesta

starosta                                            místostarosta