Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 17.12.2014

Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hnačov, konaného ve středu 17. prosince 2014 od 19ti hodin na obecním úřadě v Hnačově

 

Přítomni:         Zastupitelé: Milan Přerost, Jiří Šebesta, Václav Trnka, Milan Špitalský, Jana  Maxová , Jaroslav Přerost, Jaroslav Kroupa, Tomáš Švec, Václav Maxa

Dále přítomni – dle prezenční listiny

 

Program:         1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                        2. Schválení programu

                        3. Kontrola usnesení

                        4. Pozemky - odkoupení

                        5. Schválení rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2015

                        6. Pronájem restaurace v ATC

                        7. Rozpočtové opatření č. 3/2014

                        8. Schválení jednacího řádu

                        9. Schválení změny územního plánu

                        10. Různé

                        11. Diskuse a závěr

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu – starosta Milan Přerost zahájil zasedání, uvítal všechny přítomné a určil zapisovatelkou Janu Soumarovou a ověřovateli zápisu pana Josefa Baloga a paní Jaroslavu Šebestovou, dále konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Návrh usnesení č. 14/61: Ověřovateli zápisu jsou určeni pan Josef Balog a paní Jaroslava Šebestová, zapisovatelkou určena paní Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/61 bylo schváleno.

2. Schválení programu – starosta přednesl program zasedání a zeptal se přítomných, zda chtějí doplnit program.

Návrh usnesení č. 14/62: Zastupitelstvo obce schvaluje program stanovený na pozvánce.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/62 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení – starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a doložil jejich plnění.

4. Pozemky – odkoupení

Starosta seznámil přítomné s odkoupením pozemku od firmy FRIAMI s.r.o. dle řádně zveřejněného záměru obce a před hlasováním dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/63: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce odkoupení pozemku par. č. 645/6 ostatní plocha o výměře 428 m2 do vlastnictví obce za cenu 80,- Kč/m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původních pozemků par. č. 645 a par. č. 650 ostatní plocha.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/63 bylo schváleno.

5. Schválení rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2015

Starosta předložil rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018

Návrh usnesení č. 14/64: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018 tak, jak byl předložen.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/64 bylo schváleno.

Starosta dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2015, který byl na úřední desce zveřejněn od 1.12.2014.

Rozpočet obce Hnačov byl navržen takto:

                                               I. Příjmy celkem:        1.833.510,- Kč

                                                  z toho třída 1           1.193.400,- Kč

                                                             třída 2              550.110,- Kč

                                                             třída 3                90.000,- Kč

                                               II. Výdaje celkem:     1.733.460,- Kč

                                                   z toho třída 5          1.733.460,- Kč

                                                              třída 6                        0,- Kč

                                        III. Saldo: příjmy – výdaje: 100.050,- Kč

                                               IV. Financování                       0,- Kč

Návrh usnesení č. 14/65: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 tak, jak byl předložen.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/65 bylo schváleno.

6. Pronájem restaurace v ATC – starosta seznámil přítomné se situací nájemce restaurace v ATC v uplynulé sezoně. A navrhl vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace.

Návrh usnesení č. 14/66: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace v ATC.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/66 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2014 – členka finančního výboru přednesla změny rozpočtu týkající se rozpočtového opatření č. 3/2014.

Návrh usnesení č. 14/67: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 se změnou v příjmech o 331.000,- Kč a ve výdajích o 18.900,- Kč.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/67 bylo schváleno.

8. Schválení jednacího řádu – starosta seznámil přítomné se zněním jednacího řádu. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 14/68: Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád obce Hnačov tak, jak byl předložen.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/68 bylo schváleno.

9. Schválení změny územního plánu – starosta seznámil přítomné s řádně zveřejněným záměr obce k pořízení změny č. 1 Územního plánu katastrálního celku Hnačovský rybník, který se uskuteční na náklady žadatele. Před hlasováním dal možnost vznést připomínky.

 

Návrh usnesení č. 14/69: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje upravené zadání změny č. 1 Územního plánu katastrálního celku Hnačovský rybník.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/69 bylo schváleno.

10. Různé

Úprava ceny dárkových balíčků – starosta přednesl návrh na sjednocení cen dárkových balíčků k životnímu jubileu na částku 500,- Kč/jubilant s platností od 1.1.2015.

Návrh usnesení č. 14/70: Zastupitelstvo obce schvaluje sjednocení ceny dárkových balíčků k životnímu jubileu (50, 60, 65, 70, 75, 80 a každý následující rok) na částku 500,- Kč za jeden dárkový balíček s platností od 1.1.2015.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/70 bylo schváleno.

Návrh na zrušení zaměstnaneckého benefitu – stravenky – starosta přednesl návrh na zrušení zaměstnaneckého benefitu v podobě stravenek s platností od 1.1.2015.

Návrh usnesení č. 14/71: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení zaměstnaneckého benefitu v podobě stravenek s platností od 1.1.2015.

Výsledek hlasování:    PRO: 9                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/71 bylo schváleno.

Dále starosta přednesl návrh na odměnu kronikáři za rok 2014 ve výši 1.000,- Kč

Návrh usnesení č. 14/72: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu kronikáři za rok 2014 ve výši 1.000,- Kč.

Výsledek hlasování:    PRO: 8                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 14/72 bylo schváleno.

11. Diskuse a závěr

Do diskuse se přihlásil pan Jaroslav Kroupa a informoval přítomné zastupitele a občany o návrhu vybudování turistické stezky.

Tento příspěvek do diskuse bere zastupitelstvo obce na vědomí.

 

Na závěr starosta popřál všem přítomným hezké vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku.

 

Přílohy: prezenční listina, pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018, návrh rozpočtu na rok 2015

 

V Hnačově dne 17.12.2014

Zapsala: Soumarová

                                                                  Milan Přerost, starosta

 

Ověřovatelé:   Josef Balog

                      Jaroslava Šebestová               Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov