Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: sm3qjh

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.12.2014

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 17.12.2014 v Hnačově:

 

Usnesení č. 14/61: Ověřovateli zápisu jsou určeni pan Josef Balog a paní Jaroslava Šebestová, zapisovatelkou určena paní Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Usnesení č. 14/62: Zastupitelstvo obce schvaluje program stanovený na pozvánce.

Usnesení č. 14/63: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce odkoupení pozemku par. č. 645/6 ostatní plocha o výměře 428 m2 do vlastnictví obce za cenu 80,- Kč/m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původních pozemků par. č. 645 a par. č. 650 ostatní plocha.

Usnesení č. 14/64: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018 tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 14/65: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 14/66: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace v ATC.

Usnesení č. 14/67: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 se změnou v příjmech o 331.000,- Kč a ve výdajích o 18.900,- Kč.

Usnesení č. 14/68: Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád obce Hnačov tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 14/69: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje upravené zadání změny č. 1 Územního plánu katastrálního celku Hnačovský rybník.

Usnesení č. 14/70: Zastupitelstvo obce schvaluje sjednocení ceny dárkových balíčků k životnímu jubileu (50, 60, 65, 70, 75, 80 a každý následující rok) na částku 500,- Kč za jeden dárkový balíček s platností od 1.1.2015.

Usnesení č. 14/71: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení zaměstnaneckého benefitu v podobě stravenek s platností od 1.1.2015.

Usnesení č. 14/72: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu kronikáři za rok 2014 ve výši 1.000,- Kč.

V Hnačově dne 17.12.2014

 

Milan Přerost                          Jiří Šebesta

   starosta                               místostarosta                                                                                     Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 
Aktuality

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu územního plánu Hnačov (dále jen návrh), které se bude konat dne 5.12.2018 ( středa ) od 10.00 hodin v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy. ...
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
...
Návrh závěrečného účtu obce Hnačov za rok 2017
...
Návrh rozpočtu Obce Hnačov na rok 2018
...
Obecně závazná vyhláška obce Hnačov č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 
 
Praktické odkazy
 

Obec Hnačov