Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.11.2014

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnačov konaného dne     5. listopadu 2014 od 19ti hodin na Obecním úřadě v Hnačově

 

Usnesení č. 14/44: Zastupitelstvo obce schvaluje uvedený navržený program ustavujícího zasedání.

Usnesení č. 14/45: Zastupitelstvo obce Hnačov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 14/46: Zastupitelstvo obce Hnačov určuje, že pro výkon své funkce nebude žádný ze zastupitelů dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 14/47: Zastupitelstvo obce Hnačov volí starostou obce Milana Přerosta.

Usnesení č. 14/48: Zastupitelstvo obce Hnačov volí místostarostou obce Jiřího Šebestu.

Usnesení č. 14/49: Zastupitelstvo obce Hnačov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 14/50: Zastupitelstvo obce Hnačov volí předsedou finančního výboru Janu Maxovou.

Usnesení č. 14/51: Zastupitelstvo obce Hnačov volí předsedou kontrolního výboru Milana Špitalského.

Usnesení č. 14/52: Zastupitelstvo obce Hnačov volí členy finančního výboru Ivetu Voráčkovou a Jaroslavu Šebestovou.

Usnesení č. 14/53: Zastupitelstvo obce Hnačov volí členy kontrolního výboru Václava Trnku a Václava Maxu.

Usnesení č. 14/54: Zastupitelstvo obce Hnačov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 190,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 5.11.2014.

Usnesení č. 14/55: Zastupitelstvo obce Hnačov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, a to ode dne 5.11.2014.

Usnesení č. 14/56: Zastupitelstvo obce Hnačov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.000,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, a to ode dne 5.11.2014.

Usnesení č. 14/57: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje na základě zhotoveného GP č. 439-67/2014 a řádně zveřejněného záměru obce prodej těchto obecních pozemků:

-          parc. č. 262/18 (orná půda) o výměře 608 m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku parc. č. 262/7 (orná půda) o výměře 2 287 m2

-          parc. č. 262/19 (vodní plocha) o výměře 127 m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku parc. č. 262/6 (vodní plocha) o výměře 767 m2

-          parc. č. 262/20 (orná půda) o výměře 47 m2 a parc. č. 262/21 (orná půda) o výměře 31 m2. Jedná se o nově vzniklé pozemky oddělením z původního pozemku parc. č. 262/8 (orná půda) o výměře 399 m2

-          celý pozemek parc. č. 271 (travní porost) o výměře 1 926 m2

Cena těchto pozemků byla stanovena usnesením č. 13/3 přijatého dne 24.9.2013 na 10,--Kč/m2.

Prodej těchto pozemků je schválen pro vlastníka přilehlých pozemků parc. č. 270 a 271/1.

Tímto se zároveň ruší usnesení č. 13/16 přijaté dne 17.12.2013.

Z důvodu: původní předložený návrh GP č. 399- 12/2013 nebyl zhotovitelem dopracován a proto bylo zpracování GP pro prodej těchto pozemků zadáno novému zhotoviteli. Nově zhotovený GP č. 439 – 67/2014 odpovídá záměru obce projednávaného na veřejném zasedání zastupitelstva konaného dne 26.6.2013.

Usnesení č. 14/58: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje na základě řádně zveřejněného záměru obce projednaného a schváleného usnesením č. 13/15 na zasedání ZO konaného dne 17.12.2013 a projednaného a doplněného usnesením č. 14/3 na zasedání ZO konaného dne 12.3.2014 prodej pozemku parc. č. 603/120 (ostatní plocha) o výměře 221 m2 za cenu:

      153 m2 za 80,--Kč/m2

        68 m2 za 50,--Kč/m2

vlastníkovi přilehlého pozemku parc. č. 603/9.

Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku parc. č. 603/1 (ostatní plocha) o výměře 20 040 m2.

Usnesení č. 14/59: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje záměr na odkoupení pozemku par. č. 645/6 (ostatní plocha) o výměře 428 m2 do vlastnictví obce za cenu 80,--Kč/m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původních pozemků parc. č. 645 a parc. č. 650 (ostatní plocha).

Usnesení č. 14/60: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost hasičského Okrsku č. 1 Plánice na rok 2014 ve výši 500,--Kč.

 

V Hnačově dne 5.11.2014

 

 

   Milan Přerost                      Jiří Šebesta                                                                      

      starosta                           místostarosta

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov