Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání ZO ze dne 5.11.2014

Z á p i s

z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hnačov konaného dne 5. listopadu 2014 od 19ti hodin na Obecním úřadě v Hnačově

Přítomni :      Jana Maxová, Jaroslav Přerost, Jaroslav Kroupa,

                        Milan Přerost, Jiří Šebesta, Václav Trnka, Tomáš

                        Švec, Václav Maxa

Omluven:       Milan Špitalský

Hosté:             dle prezenční listiny

Program:      1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                       2. Složení slibu nově zvolených zastupitelů, předání

                            osvědčení o zvolení

                       3. Volba starosty a místostarosty

                                               - určení počtu místostarostů

                                               - určení způsobu výkonu funkce

                                               - určení způsobu volby starosty a

                                                  místostarosty

                                               - volba starosty

                                               - volba místostarosty

                        4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

                                               - určení počtu členů finančního a

                                                 kontrolního výboru

                                               - volba předsedy finančního výboru

                                               - volba předsedy kontrolního výboru

                                               - volba členů finančního výboru

                                               - volba členů kontrolního výboru

                        5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

                            neuvolněných členů zastupitelstva

                        6. Pozemky – prodej

                        7. Různé

                        8. Diskuse a závěr

  1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu – veřejné zasedání zahájil dosavadní starosta obce p. Jiří Šebesta.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hnačov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 5.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající navrhl zapisovatelkou Janu Soumarovou a ověřovateli zápisu Ivetu Voráčkovou a Miluši Balogovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

  1. Složení slibu nově zvolených zastupitelů, předání osvědčení o zvolení – předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.

Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“, podpisem na připravovaném archu (příloha č. 3) a předáním osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Program byl schválen bez připomínek.

Návrh usnesení č. 14/44: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený navržený program ustavujícího zasedání.

Výsledek hlasování:    PRO: 8                       PROTI: 0                   

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/44 bylo schváleno.

  1. Volba starosty a místostarosty

a)      Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení č. 14/45: Zastupitelstvo obce Hnačov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:     PRO: 8              PROTI: 0

                                ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/45 bylo schváleno.

b)      Určení způsobu výkonu funkce

Předsedající navrhl, aby funkce starosty, místostarosty a ostatních členů OZ obce byly vykonávány jako neuvolněné. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/46: Zastupitelstvo obce Hnačov určuje, že pro výkon své funkce nebude žádný ze zastupitelů dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0     

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/46 bylo schváleno.

c)      Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy OZ k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

d)     Volba starosty

Předsedající upozornil, že nejprve bude volen starosta a navrhl na funkci starosty Milana Přerosta. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/47: Zastupitelstvo obce Hnačov volí starostou obce Milana Přerosta.

Výsledek hlasování: PRO: 8       PROTI: 0

                             ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/47 bylo schváleno.

e)      Volba místostarosty

Předsedající Jiří Šebesta předal další vedení ustavujícího zasedání Milanu Přerostovi, nově zvolenému starostovi. Pan starosta převzal vedení ustavujícího zasedání a seznámil členy zastupitelstva s návrhem zvolit do funkce místostarosty Jiřího Šebestu. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/48: Zastupitelstvo obce Hnačov volí místostarostou obce Jiřího Šebestu.

Výsledek hlasování:    PRO: 8     PROTI: 0

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/48 bylo schváleno.

  1. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor , neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva .

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/49: Zastupitelstvo obce Hnačov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0  

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/49 bylo schváleno.

b)     Volba předsedy finančního výboru

Předsedající navrhl na funkci předsedy finančního výboru Janu Maxovou. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/50: Zastupitelstvo obce Hnačov volí předsedou finančního výboru Janu Maxovou.

Výsledek hlasování:    PRO: 7           PROTI: 0   

                                         ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 14/50 bylo schváleno.

c)      Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru Milana Špitalského. Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/51: Zastupitelstvo obce Hnačov volí předsedou kontrolního výboru Milana Špitalského.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0 

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/51 bylo schváleno.

d)     Volba členů finančního výboru

Předsedající navrhl Ivetu Voráčkovou a Jaroslavu Šebestovou jako členy finančního výboru. Žádné jiné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/52: Zastupitelstvo obce Hnačov volí členy finančního výboru Ivetu Voráčkovou a Jaroslavu Šebestovou.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0

                                        ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/52 bylo schváleno.

e)      Volba členů kontrolního výboru

Předsedající navrhl Václava Trnku a Václava Maxu jako členy kontrolního výboru. Žádné jiné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/53: Zastupitelstvo obce Hnačov volí členy kontrolního výboru Václava Trnku a Václava Maxu.

Výsledek hlasování:    PRO: 7           PROTI: 0    

                                         ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 14/53 bylo schváleno.

  1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev , v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 190,--Kč a to ode dne 5.11.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 14/54: Zastupitelstvo obce Hnačov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 190,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 5.11.2014.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0   

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/54 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovit odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000,--Kč měsíčně a to ode dne 5.11.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 14/55: Zastupitelstvo obce Hnačov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, a to ode dne 5.11.2014.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0 

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/55 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovit odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.000,--Kč měsíčně, a to ode dne 5.11.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení č. 14/56: Zastupitelstvo obce Hnačov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.000,--Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, a to ode dne 5.11.2014.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0 

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/56 bylo schváleno.

  1. Pozemky – prodej

Předsedající seznámil přítomné s prodejem zemědělské půdy Jiřímu Šebestovi dle řádně zveřejněného záměru obce a před hlasováním dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/57: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje na základě zhotoveného GP č. 439-67/2014 a řádně zveřejněného záměru obce prodej těchto obecních pozemků:

-          parc. č. 262/18 (orná půda) o výměře 608 m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku parc. č. 262/7 (orná půda) o výměře 2 287 m2

-          parc. č. 262/19 (vodní plocha) o výměře 127 m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku parc. č. 262/6 (vodní plocha) o výměře 767 m2

-          parc. č. 262/20 (orná půda) o výměře 47 m2 a parc. č. 262/21 (orná půda) o výměře 31 m2. Jedná se o nově vzniklé pozemky oddělením z původního pozemku parc. č. 262/8 (orná půda) o výměře 399 m2

-          celý pozemek parc. č. 271 (travní porost) o výměře 1 926 m2

Cena těchto pozemků byla stanovena usnesením č. 13/3 přijatého dne 24.9.2013 na 10,--Kč/m2.

Prodej těchto pozemků je schválen pro vlastníka přilehlých pozemků parc. č. 270 a 271/1.

Tímto se zároveň ruší usnesení č. 13/16 přijaté dne 17.12.2013.

Z důvodu: původní předložený návrh GP č. 399- 12/2013 nebyl zhotovitelem dopracován a proto bylo zpracování GP pro prodej těchto pozemků zadáno novému zhotoviteli. Nově zhotovený GP č. 439 – 67/2014 odpovídá záměru obce projednávaného na veřejném zasedání zastupitelstva konaného dne 26.6.2013.

Výsledek hlasování:    PRO: 7           PROTI: 0   

                                         ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 14/57 bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s prodejem pozemků kolem chat Janě Hejdukové dle řádně zveřejněného záměru obce a před hlasováním dal možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 14/58: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje na základě řádně zveřejněného záměru obce projednaného a schváleného usnesením č. 13/15 na zasedání ZO konaného dne 17.12.2013 a projednaného a doplněného usnesením č. 14/3 na zasedání ZO konaného dne 12.3.2014 prodej pozemku parc. č. 603/120 (ostatní plocha) o výměře 221 m2 za cenu:

      153 m2 za 80,--Kč/m2

        68 m2 za 50,--Kč/m2

vlastníkovi přilehlého pozemku parc. č. 603/9.

Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku parc. č. 603/1 (ostatní plocha) o výměře 20 040 m2.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0    

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/58 bylo schváleno.

  1. Různé

Předsedající seznámil přítomné se situací o odkoupení pozemku od firmy FRIAMI s.r.o. a dal možnost vznést připomínky. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení č. 14/59: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje záměr na odkoupení pozemku par. č. 645/6 (ostatní plocha) o výměře 428 m2 do vlastnictví obce za cenu 80,--Kč/m2. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původních pozemků parc. č. 645 a parc. č. 650 (ostatní plocha).

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0   

                                        ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/59 bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s žádostí o finanční příspěvek na činnost hasičského Okrsku č. 1 Plánice na rok 2014 ve výši 500,--Kč.

Návrh usnesení č. 14/60: Zastupitelstvo obce Hnačov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost hasičského Okrsku č. 1 Plánice na rok 2014 ve výši 500,--Kč.

Výsledek hlasování:    PRO: 8           PROTI: 0   

                                         ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/60 bylo schváleno.

  1. Diskuse a závěr

Pan Jiří Šebesta poděkoval všem za dosavadní spolupráci a zaměstnancům za odpracovanou sezonu.

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

Pan starosta poděkoval přítomným a ukončil veřejné zasedání.

Přílohy zápisu:

1.      Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva

2.      Prezenční listina

3.      Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

V Hnačově dne 5.11.2014

Zapsala: Jana Soumarová          Milan Přerost, starosta               Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov