Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.9.2014

Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 10.9.2014 v Hnačově:

 

Usnesení č. 14/34: Ověřovateli zápisu jsou určeni pan Václav Trnka a pan Josef Přerost, zapisovatelkou určena paní Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Usnesení č. 14/35: Zastupitelstvo obce schvaluje program stanovený na pozvánce.

Usnesení č. 14/36: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce prodej těchto obecních pozemků:

-          pozemek par. č. 603/118 ostatní plocha o výměře 80 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 603/44. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku 603/1 ostatní plocha,

-          pozemek par. č. 603/119 ostatní plocha o výměře 241 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 603/37. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku 603/1 ostatní plocha,

-          pozemek par. č. 602/27 ostatní plocha o výměře 55 m2 a pozemek par. č. 617/2 trvalý travní porost o výměře 11 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 602/12. Jedná se o nově vzniklé pozemky oddělením z původních pozemků par. č. 602/1 ostatní plocha a par. č. 617 trvalý travní porost,

-          pozemek par. č. 602/28 ostatní plocha o výměře 94 m2 a pozemek par. č. 617/3 trvalý travní porost o výměře 37 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 602/13 a par. č. 602/14. Jedná se o nově vzniklé pozemky oddělením z původních pozemků par. č. 602/1 ostatní plocha a par. č. 617 trvalý travní porost.

Uzavření kupních smluv s dodržením podmínek stanovených zveřejněným záměrem a tímto usnesením zajistí starosta.

Usnesení č. 14/37: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce odkoupení pozemku par. č. 698/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 za cenu 80,- Kč/m2 do vlastnictví obce.

Uzavření kupní smlouvy s dodržením podmínek stanovených zveřejněným záměrem a tímto usnesením zajistí starosta.

Usnesení č. 14/38: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce pronájem části pozemku v ATC par. č. 668 o výměře 1 125 m2 na dobu 11 let za účelem vybudování a provozování dětského hřiště dle vyhotovené projektové dokumentace. Roční nájemné je určeno na 1,- Kč.

Uzavření nájemní smlouvy s dodržením podmínek zveřejněného záměru a tímto usnesením zajistí starosta.

Usnesení č. 14/39: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce k pořízení změny č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník – změna funkčního využití pozemku par. č. 447/2 ostatní plocha v k. ú. Hnačov, z využití pro stavbu letního kina, na využití pro stavbu objektu rodinné rekreace. Pořízení změny č. 1 územního plánu se uskuteční na náklady žadatele a vlastníka tohoto pozemku.

Usnesení č. 14/40: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

Usnesení č. 14/41: Z důvodu odstoupení pana Petra Kučery z funkce předsedy a také člena kontrolního výboru zastupitelstvo obce zvolilo za nového člena kontrolního výboru paní Jaroslavu Batůrčekovou. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Milan Špitalský .

Usnesení č. 14/42: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Klatovy ve výši 2 000,- Kč.

Usnesení č. 14/43: Zastupitelstvo obce schvaluje, že Obec Hnačov uznává a potvrzuje, že stavba pro sportovní účely – loděnice bez č. p. umístěná na obecním pozemku par. č. 254 je ve vlastnictví tělovýchovné jednoty Sportovní areál Špičák, IČO: 00479217 a v případě jejího prodeje tímto vlastníkem nemá zájem využít své předkupní právo.

 

V Hnačově dne 10.9.2014

 

Jiří Šebesta                                     Milan Přerost

   starosta                                        místostarosta

 

                Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov