Titulní stránka » Obecní úřad  » Usnesení OZ   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Usnesení OZ
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 12.3.2014

Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hnačov, konaného ve středu 12.března 2014 od 19ti hodin na obecním úřadě v Hnačově

Přítomni:    Zastupitelé: Jiří Šebesta, Václav Trnka, Milan Špitalský, Petr Kučera, Milan Přerost, Vladimír Havrda, Ivana Brabcová

Dále přítomni – dle prezenční listiny

Program:     1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   2. Schválení programu

                   3. Kontrola usnesení

4. Prodej pozemků

                   5. Náklady na provoz ČOV za rok 2013

                   6. Úprava ATC a jeho okolí

                   7. Rozpočtové opatření č.1/2014

                   8. Schválení účetní závěrky

                   9. Různé

                   10. Diskuse a závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu – starosta Jiří Šebesta zahájil zasedání, uvítal přítomné a určil zapisovatelkou Ivetu Voráčkovou a ověřovateli zápisu paní Ivanu Brabcovou a pana Petra Přerosta, dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Návrh usnesení č.14/1: Ověřovateli zápisu jsou určeni paní Ivana Brabcová a pan Petr Přerost, zapisovatelkou určena Iveta Voráčková a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Výsledek hlasování:     PRO: 6     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 1 – Brabcová

Usnesení č.14/1 bylo schváleno.    

2. Schválení programu – starosta přednesl program zasedání a zeptal se přítomných, zda chtějí doplnit program.

Návrh usnesení č.14/2: Zastupitelstvo schvaluje program stanovený na pozvánce.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/2 bylo schváleno.    

3. Kontrola usnesení – starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a doložil jejich plnění. Návrh usnesení č.14/3: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k usnesení č. 13/18 přijatého na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.12.2013 a k usnesení č. 13/5 přijatého na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.9.2013 takto: Vlastníkům pozemků par.č. 603/8 a 603/9 v k.ú. Hnačov bude umožněno vykoupení části pozemku par.č. 603/1 v takovém rozsahu, aby na sebe odkoupené pozemky navazovaly a to za těchto podmínek

 – záměr prodeje části pozemku par.č. 603/1 vlastníkovi pozemku par.č.603/8 dle přiloženého nákresu, z toho 75% výměry za 80,- Kč/m2 a 25% výměry za 50,- Kč/m2 (celkem cca 700 m2).

– záměr prodeje další části pozemku par.č. 603/1 vlastníkovi pozemku par.č. 603/9 dle přiloženého nákresu za 50,- Kč/m2.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/3 bylo schváleno.    

4. Prodej pozemků – starosta předložil a vysvětlil, kterých pozemků se záměry prodeje a odkoupení týkají.

Návrh usnesení č.14/4: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat část obecního pozemku par.č. 699 ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace dle přiloženého návrhu geometrického plánu, komunikace tomuto účelu neslouží, vlastníkům přilehlých pozemků a zároveň záměr odkoupit část pozemku par.č. 580 trvalý travní porost do vlastnictví obce, tato část pozemku par.č. 580 je nyní využívána jako nezpevněná komunikace a plní tedy způsob využití části pozemku par.č. 699. Odkoupení a prodej bude uskutečněn za jednotnou cenu 80,- Kč/m2.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/4 bylo schváleno.    

Návrh usnesení č.14/5: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat část obecního pozemku par.č. 602/1 ostatní plocha vlastníkům přilehlého pozemku par.č. 602/15 za cenu 80,- Kč/m2 v rozsahu dle přiloženého nákresu – cca 150 m2.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/5 bylo schváleno.    

5. Náklady na provoz ČOV za rok 2013 – starosta seznámil přítomné s výpočtem částek přefakturovaných nákladů pro společnosti Friami a Relax areál za rok 2013.

Návrh usnesení č.14/6: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet nákladů na provoz čistírny odpadních vod v Hnačově za rok 2013 pro subjekty odpovědné za původ odpadních vod likvidovaných na ČOV Hnačov dle skutečné spotřeby vody a navezeného objemu odpadních vod. Výpočet je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/6 bylo schváleno.    

6. Úprava ATC a jeho okolí

Návrh usnesení č.14/7: Zastupitelstvo obce schvaluje pro zkvalitnění služeb a prostředí autokempu Hnačov tyto postupy:

-          Oprava chat, štítů, střechy, terasy, podlahy chat, zakoupení 10 ks lednic pro vybavení chat Gizel za celkovou částku cca 25 000,- Kč.

-          Oprava schodů u sociálního zařízení u lesa, nátěry terasy, osoklování části toalet.

-          Úprava a osev urovnaného prostranství, výsadba další zeleně.

-          Úprava prostoru parkoviště před ATC – štěrk a zpracování palivového dřeva.

-          Terasa před restaurací – dokončení dilatací a povrchové úpravy, úprava hřiště a zajištění výkopů.

-          Dětské hřiště – dokončení výdřevy opěrné zídky.

-          Odvedení přepadu z vrtu do rybníka, zároveň položení hadice pro zvažované externí sprchy.

-          Zprovoznění stezky pro pěší, včetně osazení informačních tabulí.

-          Nákup řeziva pro opravné práce a potřeby v ATC.

-          Zřízení internetového pokrytí ATC na vlastní náklady.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/7 bylo schváleno.    

7. Rozpočtové opatření č.1/2014 – účetní obce přednesla změny rozpočtu týkající se rozpočtového opatření č.1/2014

Návrh usnesení č.14/8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2014 se změnou v příjmech o 54.400,- Kč a ve výdajích o 274.967,- Kč.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/8 bylo schváleno.    

8. Schválení účetní závěrky – účetní obce přednesla informace o účetní závěrce za rok 2013.

Návrh usnesení č.14/9: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2013. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/9 bylo schváleno.    

9. Různé – starosta informoval přítomné o smlouvě na konzultační a poradenské činnosti v oblasti dotací.

Návrh usnesení č.14/10: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou AGRS na konzultační a poradenskou činnost tak, jak byla předložena.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/10 bylo schváleno.  

Starosta informoval o špatném stavu komunikace v Hrbech a do rekreační oblasti u Relax areálu a o zamýšlených opravách těchto komunikací.

Návrh usnesení č.14/11: Zastupitelstvo obce schvaluje provizorní opravu nejvíce poškozených částí místní komunikace na par.č. 698/1 a 698/2 a s umístěním dopravní značky upozorňující na špatný stav této komunikace.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/11 bylo schváleno.  

Starosta informoval o hospodářském zázemí obce a zeptal se na názor a vhodné umístnění pro zamýšlené vybudování komunitní kompostárny.

Návrh usnesení č.14/12: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravné fáze k vybudování hospodářského zázemí obce na části pozemku par.č. 281/1 (v současné době kultura trvalý travní porost), část tohoto pozemku bude zaměřena, oddělena a převedena na kulturu ostatní plocha. Bude zpracován projekt a provedeny terénní úpravy.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/12 bylo schváleno.  

Starosta seznámil přítomné s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu a zároveň připomněl volby do zastupitelstva obce, které se budou konat v říjnu 2014.

Návrh usnesení č.14/13: Zastupitelstvo obce potvrzuje usnesení zastupitelstva obce z veřejného zasedání konaného dne 11.7.2012, že při komunálních volbách počínaje rokem 2014 bude voleno 9tičlenné zastupitelstvo obce Hnačov.

Výsledek hlasování:     PRO: 4     PROTI: 3 – Brabcová, Havrda, Kučera    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/13 bylo schváleno.  

Starosta informoval přítomné o zvýšení nájemného za pozemek pod kioskem v ATC Hnačov.

Návrh usnesení č.14/14: Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení částky za pronájem pozemku st. par.č. 84 (pod kioskem) v areálu ATC Hnačov na 8.000,- Kč s účinností od roku 2014.

Výsledek hlasování:     PRO: 6     PROTI: 0      ZDRŽELI SE: 1 - Kučera

Usnesení č.14/14 bylo schváleno.  

Starosta informoval o současném stavu akce „Pódium s přístřeškem v ATC Hnačov“

Návrh usnesení č.14/15: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyčkáním na vhodný dotační titul pro možnost vybudování Pódia s přístřeškem v ATC Hnačov.

Výsledek hlasování:     PRO: 7     PROTI: 0      ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č.14/15 bylo schváleno.  

10. Diskuse a závěr – starosta informoval přítomné:

o podpoře postižených dětí zakoupením věcného daru, zpracováním a uložením řeziva pro drobné potřeby obce, o personálním zajištění sezóny v ATC, osloven byl pan Petr Přerost,      o volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v pátek a v sobotu 23.-24. května 2014, o probíhající kontrole z ČIŽP, o odstranění přestárlých stromů a přípravách na akci Sraz socialistických vozidel, která se bude konat 31.května 2014 v ATC a následně se bude pořádat dětský den a taneční zábava a o přípravách oslav 100 let SDH Hnačov.

Petr Kučera se zeptal na dřevo z ostatní plochy v Kletinech, dřevní hmota třešně, břízy, osik    a prodaného dřeva z topolů.

Pan Milan Majer se zeptal na vyřízení své žádosti na odkoupení pozemku, starosta mu odpověděl, že záměr prodeje byl schválen na minulém zasedání v prosinci 2013.

Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce.

Přílohy: prezenční listina, pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, výpočet nákladů na provoz ČOV za rok 2013, protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013, smlouva s firmou AGRS.

V Hnačově dne 21.3.2014

Zapsala: Voráčková

                                                        Jiří Šebesta, starosta

Ověřovatelé:      Ivana Brabcová 

                          Petr Přerost 

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Obec Hnačov, Hnačov 46, 340 34  Plánice

IČO 00573493, DIČ CZ00573493

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky:

12.března  2014

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Jiří Šebesta, starosta

Milan Přerost, místostarosta

Ivana Brabcová, zastupitelka

Vladimír Havrda, zastupitel

Petr Kučera, zastupitel

Milan Špitalský, zastupitel

Václav Trnka, zastupitel

Výrok o schválení účetní závěrky:

Dne 12.března 2014 proběhlo schválení účetní závěrky obce za rok 2013 s tímto výsledkem:

                                                                                            hlasoval/a

Jiří Šebesta, starosta                                     PRO

Milan Přerost, místostarosta                          PRO

Ivana Brabcová, zastupitelka                         PRO

Vladimír Havrda, zastupitel                            PRO

Petr Kučera, zastupitel                                   PRO

Milan Špitalský, zastupitel                              PRO

Václav Trnka, zastupitel                                 PRO

Písemné odůvodnění hlasování:

Není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov