Titulní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska   » dokument
   
 

Obecní úřad Hnačov
Hnačov 46
340 34   Plánice
IČ: 573493
DIČ: CZ00573493
bankovní spojení: 2423744/0600

telefon:
Obecní úřad: +420 378 606 528
Autokemp:
+420 777 300 053
+420 376 394 256
ou@hnacov.jz.cz
www.hnacov.cz

ID datové schránky: bjjbhuy

Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00
Středa 9:00 - 11:00 po předchozí tel. domluvě

 
 
Úřední deska - aktuální dokumenty

Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 10.9.2014

Z á p i s

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hnačov, konaného ve středu 10. září 2014 od 19ti hodin na obecním úřadě v Hnačově

Přítomni:         Zastupitelé: Jiří Šebesta, Milan Přerost, Václav Trnka, Milan Špitalský, Ivana Brabcová

                        Vladimír Havrda – omluven

Dále přítomni – dle prezenční listiny

 

Program:         1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů

                           zápisu

                        2. Schválení programu

                        3. Kontrola usnesení

                        4. Prodej, nákup a nájem pozemků

                        5. Změna územního plánu

                        6. Schválení zprávy o výsledku

                            přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

                        7. Různé

                        8. Diskuse a závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu – starosta Jiří Šebesta zahájil zasedání, uvítal přítomné a určil zapisovatelkou paní Janu Soumarovou a ověřovateli zápisu pana Václava Trnku a Josefa Přerosta, dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6 zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Návrh usnesení č. 14/34: Ověřovateli zápisu jsou určeni pan Václav Trnka a Josef Přerost, zapisovatelkou určena paní Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/34 bylo schváleno.

2. Schválení programu – starosta přednesl program zasedání a zeptal se přítomných, zda chtějí doplnit program.

Návrh usnesení č. 14/35: Zastupitelstvo obce schvaluje program stanovený na pozvánce.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/35 bylo schváleno.

3. Kontrola usnesení – starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a doložil jejich plnění.

4. Prodej, nákup a nájem pozemků

Schválení prodeje pozemků.

Návrh usnesení č. 14/36: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce prodej těchto obecních pozemků:

-          pozemek par. č. 603/118 ostatní plocha o výměře 80 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 603/44. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku 603/1 ostatní plocha,

-          pozemek par. č. 603/119 ostatní plocha o výměře 241 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 603/37. Jedná se o nově vzniklý pozemek oddělením z původního pozemku 603/1 ostatní plocha,

-          pozemek par. č. 602/27 ostatní plocha o výměře 55 m2 a pozemek par. č. 617/2 trvalý travní porost o výměře 11 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 602/12. Jedná se o nově vzniklé pozemky oddělením z původních pozemků par. č. 602/1 ostatní plocha a par. č. 617 trvalý travní porost,

-          pozemek par. č. 602/28 ostatní plocha o výměře 94 m2 a pozemek par. č. 617/3 trvalý travní porost o výměře 37 m2 za cenu 80,- Kč/m2 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 602/13 a par. č. 602/14. Jedná se o nově vzniklé pozemky oddělením z původních pozemků par. č. 602/1 ostatní plocha a par. č. 617 trvalý travní porost.

Uzavření kupních smluv s dodržením podmínek stanovených zveřejněným záměrem a tímto usnesením zajistí starosta.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/36 bylo schváleno.

Schválení odkoupení pozemku – cesta do Relaxu.

Návrh usnesení č. 14/37: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce odkoupení pozemku par. č. 698/4 ostatní plocha o výměře 77 m2 za cenu 80,- Kč/m2 do vlastnictví obce.

Uzavření kupní smlouvy s dodržením podmínek stanovených zveřejněným záměrem a tímto usnesením zajistí starosta.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/37 bylo schváleno.

 

Schválení pronájmu pozemku – dětské hřiště.

Návrh usnesení č. 14/38: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce pronájem části pozemku v ATC par. č. 668 o výměře 1 125 m2 na dobu 11 let za účelem vybudování a provozování dětského hřiště dle vyhotovené projektové dokumentace. Roční nájemné je určeno na 1,- Kč.

Uzavření nájemní smlouvy s dodržením podmínek zveřejněného záměru a tímto usnesením zajistí starosta.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/38 bylo schváleno.

5. Změna územního plánu – starosta seznámil přítomné se situací a dal možnost vznést připomínky.

Návrh usnesení č. 14/39: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce k pořízení změny č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník – změna funkčního využití pozemku par. č. 447/2 ostatní plocha v k. ú. Hnačov, z využití pro stavbu letního kina, na využití pro stavbu objektu rodinné rekreace. Pořízení změny č. 1 územního plánu se uskuteční na náklady žadatele a vlastníka tohoto pozemku.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/39 bylo schváleno.

6. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 – starosta obce seznámil přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

Návrh usnesení č. 14/40: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/40 bylo schváleno.

7. Různé

Odstoupení účetní paní Ivety Voráčkové a odstoupení zastupitele pana Petra Kučery ze zastupitelstva obce a z kontrolního výboru.

Starosta obce oběma poděkoval za spolupráci.

Volba člena a předsedy kontrolního výboru

Návrh usnesení č. 14/41: Z důvodu odstoupení pana Petra Kučery z funkce předsedy a také člena kontrolního výboru zastupitelstvo obce zvolilo za nového člena kontrolního výboru paní Jaroslavu Batůrčekovou.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Milan Špitalský.

Výsledek hlasování:    PRO: 4                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 1

Usnesení č. 14/41 bylo schváleno.

Finanční příspěvek pro Oblastní charitu Klatovy

Návrh usnesení č. 14/42: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Klatovy ve výši 2 000,- Kč.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/42 bylo schváleno.

Loděnice – předkupní právo a souhlasné prohlášení

Návrh usnesení č. 14/43: Zastupitelstvo obce schvaluje, že Obec Hnačov uznává a potvrzuje, že stavba pro sportovní účely – loděnice bez č. p. umístěná na obecním pozemku par. č. 254 je ve vlastnictví tělovýchovné jednoty Sportovní areál Špičák, IČO: 00479217 a v případě jejího prodeje tímto vlastníkem nemá zájem využít své předkupní právo.

Výsledek hlasování:    PRO: 5                       PROTI: 0                    ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14/43 bylo schváleno.

Zpráva obecních hajných – pan Václav Husinec a pan Jiří Bešťák informovali přítomné o hospodaření v obecních lesích, o nových lesních hospodářských osnovách a do budoucna navrhli investice do lesních cest.

Volby do zastupitelstev obcí – starosta obce seznámil přítomné s termínem voleb do zastupitelstev obcí, o složení volební komise a poděkoval zastupitelům za spolupráci.

8. Diskuse a závěr – starosta informoval přítomné:

o nástupu nové účetní Jany Soumarové, omluvil se za nepořádek při sběru nebezpečného odpadu na návsi a navrhl řešení prostranství u ČOVky.

Přílohy: prezenční listina, pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 

V Hnačově dne 10.9.2014

Zapsala: Soumarová

                                                        Jiří Šebesta, starosta

Ověřovatelé:   Václav Trnka

                      Josef Přerost               Linkuj Linkuj  Google Google   Facebook Facebook


 

Obec Hnačov